Ray’s Trash Illustration-5

Ray’s Trash Illustration-5

(Photo by Eric Pritchett)